Ngôn ngữ
English English Japanese 日本語
ISO
LKthuyluc Van dien tu Micropump SanphamOEM
Giới thiệu công ty
Giới thiệu sản phẩm
Tuyển dụng
Title Lichsu
Năm 2003 Tháng 2 Nhận giấy phép đầu tư
Năm 2004 Tháng 4 Khánh thành xưởng A TVC1
Năm 2005 Tháng 7 Khánh thành xưởng B TVC1
    Vận hành hệ thống xử lý nhiệt thấm Carbon chân không
    Đạt chứng nhận ISO 9001:2000
Năm 2007 Tháng 1 Đạt chứng nhận ISO 14001:2000
Năm 2008 Tháng 5 Khánh thành xưởng A TVC2
  Tháng 12 Nhận giải thưởng Top 40 báo Saigontimes
Năm 2009 Tháng 1 Đạt chứng nhận ISO tích hợp ISO 9001:2000 & ISO 14001:2004
  Tháng 4 Vận hành hệ thống xử lý nhiệt thấm Nitơ thể khí
Năm 2011 Tháng 1 Nhận giải thưởng doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Bình Dương
Năm 2012 Tháng 12 Nhận giải thưởng "Doanh nghiệp xanh" tỉnh Bình Dương
Năm 2013 Tháng 6 Kỷ niệm 10 năm thành lập Takako Việt Nam
    Khánh thành xưởng B TVC2
  Tháng 8 Vận hành hệ thống xử lý nhiệt thấm Nitơ
Năm 2014 Tháng 1 Nhận giải thưởng "Doanh nghiệp xanh" tỉnh Bình Dương
Năm 2018 Tháng 5 Vận hành hệ thống xử lý nhiệt thấm Carbon chân không
  Tháng 11 Kỷ niệm 15 năm thành lập Takako Việt Nam
    Ky niem 15 nam
Năm 2019 Tháng 8 Vận hành hệ thống xử lý nhiệt thấm Nitơ
Năm 2020 Tháng 11 Nhận giải thưởng "Doanh nghiệp xanh" tỉnh Bình Dương